Regulamin

Klauzula informacyjna firmy „Profektus”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „PROFEKTUS” KRZYSZTOF ŁAPIŃSKI z siedzibą w Łodzi 90-616, ul. 6-go Sierpnia 29, NIP 7321001596 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: listownie na adres podany powyżej z dopiskiem „dane osobowe”, przez e-mail: biuro@profektus.pl lub telefonicznie: (+48) 42 630-57-61.
 2. Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonywanie umowy
  2. lub wykonywanie ciążących na firmie Profektus obowiązków prawnych tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, uiszczanie podatków, udzielanie odpowiedzi na reklamacje lub
  3. marketingowych tj. badanie satysfakcji klienta, informowanie o zmianach, nowych wersjach programów, nowościach itp. lub
  4. bieżące kontakty i prowadzenie korespondencji e-mail
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania/siedziby firmy, pesel), prowadzenie korespondencji e-mailowej i działań marketingowych (e-mail, numer telefonu). Podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Twoja zgoda i przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 4. Odbiorcami przetwarzającymi Twoje dane osobowe są: podmioty świadczące usługi księgowe, pocztowe, bankowe, hostingowe, prawnicze oraz organy publiczne.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa i niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku sprawozdawczości finansowej oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Masz prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia, do ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Przetwarzanie danych przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.